Gäller REACH för försäljningen och användningen av transportband?

Gäller REACH för försäljningen och användningen av transportband?

Vårt samhälle blir alltmera ”grönt” och miljömedvetet med sopsortering och tillverkning av bränslesnålare bilar. Vi får också allt fler regelverk och lagar som gäller miljön. En av de senaste lagarna som Habasit följer är det europeiska REACH-direktivet som började gälla i juni 2007.

Registrering, utvärdering och godkännande av kemikalier

REACH står för Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of CHemicals. Det sammanställdes för att minimera hälso- och miljörisker kopplade till vardaglig användning av kemikalier inom industrin. Frågan är hur REACH gäller vid försäljning och användning av transportband?

REACH är ett europeiskt direktiv som föreskriver att alla EU-tillverkare och EU-importörer av kemikalier ska registrera sina produkter och råmaterial hos Europeiska kemikaliemyndigheten (ECHA). Alla transportbandstillverkare måste följa denna lag.

Ämnen som inger mycket stora betänkligheter

Vid sidan av det här kravet på registrering har REACH-direktivet också en så kallad SVHC (Substances of Very High Concern)-lista, en lista med ämnen som inger mycket stora betänkligheter. Den här listan innehåller substanser som inte får användas som råmaterial efter 2015. Vi har undersökt alla våra transportband och drivremmar med avseende på substanserna som finns med på listan. Detta var ett rätt omfattande arbete och vi fastställde att ett antal band och remtyper faktiskt innehöll de angivna substanserna. Det var huvudsakligen produkter som tillverkades av PVC och gummi. I god tid före utsatt datum fanns redan alternativ till dessa substanser och våra produkter tillverkas inte längre med någonting som finns med på SVHC-listan.

Transportband

Men hur är det med transportband som tillverkats med substanser från SVHC-listan och som redan är lagrade eller installerade hos flera av våra anläggningar? Enligt REACH-direktivet får vi fortfarande sälja och använda dessa produkter efter 2015. Men när vi säljer en produkt som innehåller en substans från SVHC-listan måste vi ange detta på ett bifogat dokument, exempelvis på följesedeln. Om transportbandet skulle säljas vidare så är återförsäljaren i sin tur skyldig att berätta detta för sin kund.

Genom att följa REACH-direktivet bidrar vi till en renare och grönare värld. Vem kan ha något emot det?

 

2018 juni 26  |  Posted by

Editorial Team

Articles created by the Expert Blog Editorial Team

Contact us for personal support

Get advice

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

*Vi publicerar inte din e-postadress