Expert Blog

Ansvarsfriskrivning

Information på Internet
Habasit AG strävar efter att hålla informationen på denna webbplats korrekt och aktuell. Habasit kan dock inte påta sig något ansvar för att informationen är fullständig, aktuell eller korrekt återgiven. Habasit AG har heller inget ansvar för att tillhandahålla oavbruten tillgång till webbplatsen, inte heller för att länkarna till andra webbplatser ska fungera och innehållet på de berörda webbplatserna, inte eller för felfri överföring av information via Internet och andra nätverk, vilket även omfattar e-post, inte heller för behandling och återgivning av information från webbplatsanvändarnas datorutrustning eller programvara. Habasit AG påtar sig inget ansvar för att säkerställa att webbplatsen är fri från datorvirus eller andra skadliga element.

Produktansvar/anmärkningar om användning
Om en Habasit-auktoriserad specialist inte rekommenderat val av/användningsområde för en Habasit-produkt, ansvarar kunden själv för att rätt produkt väljs och används, men också för produktsäkerheten.
Alla indikationer/all information tillhandahålls enbart som rekommendationer. Informationen är emellertid att betrakta som tillförlitlig, men Habasit lämnar inga utfästelser eller garantier för att informationen är korrekt eller att produkten är lämplig för en viss typ av användning. Den information som lämnas här baseras på laboratorieprovning under standardförhållanden, med småskalig provningsapparatur, och motsvarar inte nödvändigtvis produktionsförhållanden inom industrin. Nya rön och erfarenheter kan leda till att förändringar görs snabbt utan föregående meddelande.
EFTERSOM HABASIT OCH DESS DOTTERBOLAG INTE HAR NÅGON KONTROLL ÖVER ANVÄNDNINGSFÖRHÅLLANDENA KAN VI INTE PÅTA OSS NÅGOT SOM HELST ANSVAR FÖR HÄRI NÄMNDA PRODUKTERS LÄMPLIGHET OCH PROCESSLÄMPLIGHET. DETTA GÄLLER ÄVEN PROCESS- OCH PRODUKTIONSRESULTAT, TILLVERKNING AV VAROR SAMT EVENTUELLA BRISTER, SKADOR, FÖLJDSKADOR ELLER ANDRA TYPER AV SKADOR.

Contact Us