Disclaimer

Informatie op het internet
Habasit AG streeft ernaar de informatie op deze website accuraat en altijd actueel weer te geven. Zij kan echter geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de volledigheid, actualiteit of juistheid van de weergegeven informatie. Habasit AG is evenmin aansprakelijk voor de ononderbroken toegang tot de website op elk moment, noch voor de goede werking van links naar andere websites en de inhoud van de betreffende websites, noch voor de foutloze overdracht van informatie via het internet en andere netwerken, wat ook geldt voor de uitwisseling van e-mails, noch voor de goede verwerking en weergave van informatie door de hardware en software van de gebruikers van de website. Habasit AG is er niet verantwoordelijk voor dat de website vrij blijft van virussen of andere schadelijke elementen.

Product Toepassing Disclaimer
Deze disclaimer wordt gemaakt door en namens Habasit en haar gelieerde ondernemingen, directeuren, werknemers, agenten en contractanten (hierna gezamenlijk “HABASIT”) met betrekking tot de hierin genoemde producten (de “Producten”). VEILIGHEIDSWAARSCHUWINGEN MOETEN ZORGVULDIG WORDEN GELEZEN EN AANBEVOLEN VEILIGHEIDSMAATREGELEN MOETEN STRIKT WORDEN OPGEVOLGD! Raadpleeg de veiligheidswaarschuwingen hierin, in de Habasit catalogus en de installatie- en bedieningshandleidingen.
Alle aanwijzingen / informatie met betrekking tot de toepassing, het gebruik en de prestaties van de Producten zijn aanbevelingen die met de nodige zorgvuldigheid zijn verstrekt, maar er worden geen verklaringen of garanties gegeven met betrekking tot hun volledigheid, nauwkeurigheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De hier verstrekte gegevens zijn gebaseerd op laboratoriumtoepassingen met kleinschalige testapparatuur die onder standaardomstandigheden werkt, en komen niet noodzakelijk overeen met de prestaties van het product bij industrieel gebruik. Nieuwe kennis en ervaring kunnen op korte termijn en zonder voorafgaande kennisgeving leiden tot nieuwe beoordelingen en wijzigingen.
BEHALVE ZOALS UITDRUKKELIJK GEGARANDEERD DOOR HABASIT, WELKE GARANTIES EXCLUSIEF ZIJN EN IN DE PLAATS KOMEN VAN ALLE ANDERE GARANTIES, EXPLICIET OF IMPLICIET, WORDEN DE PRODUCTEN GELEVERD “ZOALS ZE ZIJN”. HABASIT WIJST ALLE ANDERE GARANTIES AF, EXPLICIET OF IMPLICIET, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, NIET-INBREUK, OF VOORTVLOEIEND UIT EEN GANG VAN ZAKEN, GEBRUIK OF HANDELSPRAKTIJKEN, DIE HIERBIJ ALLEMAAL WORDEN UITGESLOTEN VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING. OMDAT DE GEBRUIKSOMSTANDIGHEDEN IN INDUSTRIËLE TOEPASSINGEN BUITEN DE CONTROLE VAN HABASIT VALLEN, AANVAARDT HABASIT GEEN AANSPRAKELIJKHEID VOOR DE GESCHIKTHEID EN HET PROCESVERMOGEN VAN DE PRODUCTEN, INCLUSIEF AANWIJZINGEN OVER PROCESRESULTATEN EN OUTPUT.